18-05-2019 t/m 22-02-2020 Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer'

Tentoonstelling Unieke archeologie in Houten Castellum

Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'

Tijd: Dinsdag en Zaterdag 11:00-15:00
Entreeprijs: € 0,00
Stationserf 99
3991 KX Houten

Onze 10de tentoonstelling toont veranderingen in een reeks fraaie, door ons werkgroepslid Peter Koch getekende beelden, “artist’s impressions”. De expositie draagt als titel: “Van IJzertijd tot nieuwbouwwijk” en is bijzonder omdat het een beeld schetst van de bewoningsgeschiedenis, aangevuld met vondstmateriaal. Er zijn vondsten gedaan van nationale allure: een gave boomstamkano en visfuiken van wilgentenen.

Een langgerekte strook grond in Houten-Zuid, aan de oostkant van de spoorbaan, heeft de status van Archeologisch rijksmonument. Dit “Terrein 16” ligt op de westelijke rand van de Houtense stroomrug, ongeveer 4300 tot 2900 jaar geleden gevormd door de Rijn. Deze stroomrug, met restgeulen van de toen nog onbedijkte rivier, was om allerlei redenen een aantrekkelijke woonplek voor vroege bewoners. Al vanaf de midden Bronstijd, zo’n 3300 jaar geleden, vestigden zich mensen op de hogere delen van de stroomrug. Het noordelijke deel van Terrein 16, ongeveer 2,1 ha, was bestemd voor de bouw van Houten-Castellum. 

Voorafgaand aan de realisering werd hier van eind 2010 tot 2012 archeologisch onderzoek gedaan door de Vrije Universiteit. Onze werkgroep heeft meegewerkt aan de opgraving. De resultaten ervan stellen ons in staat om gedurende ongeveer 2600 jaar de wordings- en bewoningsgeschiedenis van dit deel van Houten-Castellum te schetsen. Vanaf de vroege IJzertijd, via de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen tot onze moderne tijd staat de expositie stil bij de veranderingen in het landschap, ontstaan door de inwerking van zowel de natuur als de mens. 

De tentoonstelling werd mogelijk dankzij de aanpak en rapportage van het onderzoek door het opgravingsbureau VUhbs, onder leiding van de archeoloog Jan van Renswoude. Wij zijn Mirella de Jong van het Provinciaal Archeologisch Depot Utrecht erkentelijk voor het in bruikleen afstaan van de vondsten.

Wederom heeft onze Archeologische werkgroep met veel passie en inzet, vanuit verschillende disciplines en belangstelling, deze expositie samengesteld. Wij hopen dat u, beste bezoeker en lezer, geniet van de unieke archeologie in Houten-Castellum.