Profiel

Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer'

Stationserf 99, Houten

  0 leuks     0 reacties
Organisatie Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer' bestaat uit:

Over deze organisatie

De AWG wil een levendig deel zijn van de gemeentelijke culturele infrastructuur met uitstraling naar de regio. Haar bestaansrecht ontleent zij naar vermogen aan de volgende kerntaken: - signaleren, opgraven, bewaren en verzorgen van historische vondsten op en onder het bodemoppervlak, volgens vereisten voor amateur archeologen; - documenteren en verslagleggen van hetgeen door haar is verkend of opgegraven, volgens vereisten voor amateur archeologen, om de Houtense archeologische waardenkaart aan te vullen.Secundaire taken:- presenteren van hetgeen door haar of anderen aan de bodem van Houten is onttrokken; - bevorderen van de kennis van geïnteresseerden binnen de gemeente Houten of daarbuiten met publicaties, lezingen, educatieve activiteiten (onder meer gericht op de jongeren van de gemeente Houten), ledenwerving en (voorwaardelijk) openstellen van haar documentatie;- actief volgen en beïnvloeden van het gemeentelijk archeologiebeleid.De AWG wil voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving op archeologisch gebied voor amateur archeologen. Zij streeft naar kwaliteitsstandaarden die door landelijke archeologische organisatie voor amateurs (de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, de AWN) worden nagestreefd.

De nieuwe huisvesting maakt het de AWG mogelijk zich nog actiever open te stellen voor de Houtense bevolking. Maar bovenal wil de AWG een gezellige club blijven. Daarin verbinden vrijwilligers zich onderling op hun gezamenlijke passie voor de historische kennis die zich op de bodem en in de ondergrond van Houten en regio bevindt. De AWG bestaat uit vrijwilligers. In deze nota expliciteert de AWG haar kijk op haar toekomst. Zij zal zich bij haar toekomstige keuzes laten leiden door de hoofdlijnen in deze nota. De AWG stelt zich open voor eventuele wensen van derden, maar als vrijwilligers zullen de leden steeds bepalen in hoeverre zij aan deze wensen tegemoet kunnen komen. 

Alle activiteiten hieronder spelen zich af op archeologisch gebied.
• Het op verzoek van gemeente Houten, provincie Utrecht of derden verrichten van fysiek archeologisch bodemonderzoek.
• Het doen van veldverkenningen.
• Het onderzoeken en veilig stellen van het door haar gevonden bodemarchief.
• Het determineren en (laten) conserveren van vondsten.
• Het verzorgen van publicaties over haar onderzoeken of delen daarvan.
• Het verzorgen van of meewerken aan publieksactiviteiten.
• Het voorbereiden, samenstellen, inrichten en houden van exposities.
• Het houden van presentaties/lezingen in of buiten haar onderkomen.
• Het verzorgen/aanbieden van educatie, zoals uitleg op scholen in de gemeente Houten.
• Het werven en instrueren van nieuwe leden.
• Het ontwikkelen, instandhouden en openstellen (onder voorwaarden) van een documentatiecentrum op het gebied van de archeologie in het algemeen en van Houten in het bijzonder.
• Het (beperkt en op verzoek) openstellen van haar huisvesting voor studie en presentatie.
• Het onderhouden van goede contacten met de professionele archeologie.

Locatie

Stationserf 99
3991KX Houten

Contact

Email: info@archeologiehouten.nl
Telefoonnummer 1: 0306379909
  Reacties
Er zijn nog geen reacties. Je kunt als eerste reageren door het formulier in te vullen.
Reageer